Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 2/2014

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autokarowych w 2014 r., realizowanew ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Wykonywanie usług autokarowych według potrzeb i zgodnie z planami wycieczek dla:
   1. około 30 osób (dorosłych i dzieci) - dokładna liczba osób będzie podawana na 5 dni przed wyjazdem,
   2. liczba osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - 1,
  • Szacowana liczba kilometrów do przejechania w 2014 r. wynosi około 8.000,
 3. Autokar przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - poręcz umożliwiająca wejście, szerokość drzwi - minimum 1,00 m. (wymagane oświadczenie oferenta potwierdzające spełnienie tego kryterium)
 4. Przed wyłonieniem Wykonawcy - na życzenie Zamawiającego - oferent udostępni proponowany autokar do oględzin.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin wykonania zamówienia:
Termin związania umową do 31.12.2014 r. Płatność będzie następowała przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem - do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godziny 15.30
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.02.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 10.00 do 15.30 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 4. Oferty złożone po terminie lub przygotowane nie zgodnie z opisem zawartym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane,
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena brutto za 1 km. w przypadku przejazdu na dystansie do 100 km.,
 2. Cena brutto za 1 km. w przypadku przejazdu na dystansie powyżej 100 km.
  • Cena ofertowa - 100 %

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Bołbot pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum