Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 30/2013

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska wraz z pełnym wyżywieniem, oraz warsztaty w m. Biskupin lub w bliskim sąsiedztwie, realizowana w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Pobyt wraz z wyżywieniem (3 x dziennie w miejscu zakwaterowania) w miejscowości Biskupin lub bliskim sąsiedztwie, w terminie od 24.10.2013 r. do dnia 27.10.2013 r. dla około 35 osób (dorosłych i dzieci) - dokładna liczba osób zostanie podana na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu,
b) Obiekt oraz 3 oddzielne pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, tj. osób na wózkach inwalidzkich (3 osoby na wózkach inwalidzkich),
c) Minimum 3 rodzaje warsztatów z rękodzieła po 3 godziny każdy.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin wykonania zamówienia:
Pobyt w dniach od 24.10.2013 r. do 27.10.2013 r. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • zawierać oświadczenie o przystosowaniu 2 pokoi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej).

5. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
2) Oferty należy składać w terminie do dnia 04.10.2013 r. do godziny 15.30
3) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.10.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 8.00 do 15.30,
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa - 100 %

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udzielają Pani Dorota Łoś i Pani Małgorzata Płoch pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum