Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 27/2013

 1. Zamawiający:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa autokarowa, do m. Goszków k/Mieszkowic (WTZ) realizowana w ramach projektu pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
   • Wykonanie usługi autokarowej dla około 35 osób - na trasie - (zabranie pasażerów z miejscowości zamieszkania: Gryfino, Widuchowa, Żelechowo, Chojna, Mieszkowice, Witnica – Goszków "WTZ"). Powrót, rozwiezienie pasażerów do miejscowości zamieszkania (jak wyżej)
   • liczba osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - 3,
   • Autokar przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – poręcz umożliwiająca wejście. Szerokość drzwi – minimum 1,00 m,
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Przewóz realizowany w dniu 21.09.2013 r. na godz. 10.00 , powrót po godz. 16.00. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  Oferta powinna być:
  • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy oferty w wersji papierowej lub skanowanej).
 5. Miejsce oraz termin składania ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem – do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2013 r. do godziny 15.30
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.09.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 8.00 do 12.00 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl
 6. Ocena ofert:
  Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
  Cena ofertowa - 100 %
 7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 8. Dodatkowe informacje:
  Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Łoś pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum