Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna
OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 26/2013

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa autokarowa, do m. Osuch k/Gryfina (Stary Młyn) realizowana w ramach projektu pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • Wykonanie usługi autokarowej dla około 35 osób - na trasie - (zabranie pasażerów
   z miejscowości zamieszkania: Mieszkowice, Witnica, Chojna, Żelechowo, Widuchowa,  Gryfino - Osuch "Stary Młyn"). Powrót, rozwiezienie pasażerów do miejscowości zamieszkania (jak wyżej)
  • liczba osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - 3,
  • Autokar przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo - poręcz umożliwiająca wejście. Szerokość drzwi - minimum 1,00 m,
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin wykonania zamówienia:
Przewóz realizowany w dniu 07.09.2013 r. na godz. 10.00 , powrót po godz. 16.00. Płatność nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

4.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową (dotyczy wersji papierowej lub skanowanej),
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę (dotyczy oferty w wersji papierowej lub skanowanej).

5. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem - do wyboru: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.09.2013 r. do godziny 15.30
 3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.09.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 8.00 do 12.00 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100 %

7.
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
8.
Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Dorota Łoś pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Informacje - Archiwum