Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

aktywny samorzad

Treść główna

Uwaga Studenci !!!

KOMUNIKAT
WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

"AKTYWNY SAMORZĄD"

Moduł II - dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w terminach:

 • do dnia 30 marca 2014r.
 • od dnia 1września 2014r. do dnia 30 września. 2014r.

Wnioski złożone po tych terminach, będą rozpatrywane po zakończeniu kolejnego naboru wniosków.

W związku z trudnościami w terminowej zapłacie czesnego, sygnalizowanymi przez osoby niepełnosprawne, wyznaczono maksymalny termin wypłaty dofinansowania w ramach modułu II, pokrywanego z pierwszej transzy środków PFRON przekazanych na realizację programu (dotyczy wniosków składanych do dnia 30 marca).

Środki te będą wypłacane do dnia 31 maja. Ta nowa zasada pozwoli Państwu zaplanować i terminowo realizować wydatki związane z edukacją.

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd” jest dostępny pod adresem: www.pfron.org.pl

Przypominamy, że w bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym:

W 2014 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony – co najmniej o 200 zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w module II:

  1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
   • STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
   • STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
   • pilotażowy program "Aktywny samorząd".
  2. Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach

wszystkich form

   edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:
   • naukę w szkole policealnej (publicznej lub niepublicznej, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
   • naukę w kolegium: pracowników służb społecznych, nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych utworzone zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
   • naukę w szkole wyższej, w tym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
   • przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
  1. Wnioskodawcy, którzy uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, mogą uzyskać pomoc w ramach programu do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 stycznia 2014 roku form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
  2. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu (samorząd powiatowy),
  3. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić jeden raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, chyba, że kolejne powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia).  Przypominamy również, że:
  • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
  • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania,
  • kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
  • dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,
  • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

30.03.2014r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/ półrocza
30.09.2014r. Termin zakończenia przyjmowania w 2014r. wniosków w ramach programu
31.01.2015r. Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014r.)
30.06.2015r. Termin rozliczenia środków finansowych

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Aktywny Samorząd

Informacje - Archiwum