Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

aktywny samorzad

Treść główna

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, iż Rada nadzorcza PFRON uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu "Aktywny samorząd", którego ostatni tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku.

Powyższe zmiany obejmują:

1) w rozdziale VIIFormy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu, dodano  ust. 3a w brzmieniu: "3a Umowa, o której mowa w ust. 3 pkt 2 może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

Oznacza to, że w przypadku refundacji w module II kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących roku szkolnego lub akademickiego wskazanego we wniosku (bieżącego) - umowa dofinansowania może być zawarta z Wnioskodawcą także po zakończeniu tego roku (szkolnego/akademickiego).

Uchwała w tym zakresie została podjęta z mocą obowiązującą od dnia 9 czerwca 2014 r., co oznacza, iż obejmuje swoim działaniem umowy dofinansowania zawarte od tej daty;

2) w rozdziale X Tryb postępowania, ust. 2 otrzymał nowe brzmienie:
"2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
1) w przypadku modułu I  – do dnia 30 sierpnia,
2) w przypadku modułu II – do dnia 10 października,
danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.".

Oznacza to, że w module II, zgodnie z postulatami środowisk akademickich, wydłużono termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia

Informacje - Aktywny Samorząd

Informacje - Archiwum