Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, że PCPR realizuje kolejną edycję „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocyw rodzinie".

Osoby chętne do prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, proszone są o złożenie swojej oferty z wyszczególnieniem ceny brutto za godzinę zajęć dydaktycznych.

Przy składaniu ofert proszę uwzględnić § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. (Dz. U. z dnia 8 marca 2011r. Nr 50 poz.259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne.

W/w rozporządzenie informuje że: "Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne prowadzone są przez osoby, które:
1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej , albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
3) mają udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie."

Termin realizacji "Programu" od września do końca listopada 2013r. Łącznie 60 godzin zajęć, które odbywać się będą jeden raz w tygodniu. Godziny prowadzenia „Programu" dostosowane będą do możliwości uczestników (przyjazdu i odjazdu).

Ofertę proszę przesłać do dnia 27 sierpnia 2013r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, tel. 91 40 45 504.