Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

Nazwa projektu:

Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim

Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projektodawca - Lider Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Partnerzy projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
Powiatowy Urząd Pracy.

Łączna wartość projektu od 2008 r. do chwili obecnej wynosi: 10.025.464,00 zł.

Opis projektu:

Projekt dotyczy Powiatu Gryfińskiego obejmującego 9 gmin z których 6 tworzy partnerstwo w projekcie z PCPR i są to gminy: Gryfino, Banie, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój, Moryń i Mieszkowice. Brak zatrudnienia może wywoływać lub pogłębiać różne dysfunkcje społeczne takie jak: agresja, przemoc domowa, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przestępczość. Dysfunkcje w rodzinie powodują, że staje się ona wykluczona bądź zagrożona wykluczeniem społecznym. Problem dysfunkcji dotyczy nie tylko dorosłych, ale w sposób szczególny dotyka dzieci, które nie znajdując oparcia i właściwej opieki we własnej rodzinie biologicznej są zagrożenie zabraniem z takiej rodziny. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia działań wspierających rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania poprzez: pracę socjalną z rodziną, pracę asystenta rodziny, pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych.
Szczególną grupę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowią osoby niepełnosprawne. W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia działań wspierających os. niepełnosprawne w integracji ze środowiskiem osób pełnosprawnych, m.in. poprzez: pracę socjalną, pracę asystentów osoby niepełnosprawnej, integracyjne wyjazdy kulturalno-rekreacyjne oraz warsztaty umiejętności.

Projekt wpływa również na inne podmioty niż grupa docelowa np. najbliższe otoczenie uczestników projektu tj. dzieci w trakcie osiągania pełnoletniości są narażone na powielanie tych samych negatywnych wzorców co ich rodzice, a to z kolei tworzy przed nimi trudną do pokonania barierę marginalizacji. Poprzez realizację projektu możemy pozytywnie wpływać na to najbliższe otoczenie uczestników, które pośrednio staje się beneficjatami projektu. Dzięki realizacji projektu możemy ukazywać dobre wzorce społeczno-wychowawcze nie tylko grupie docelowej projektu ale i innym podmiotom tj. dzieciom uczestników oraz całemu środowisku lokalnemu, w którym funkcjonują nasi uczestnicy.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową, objętą wsparciem, od roku 2008 do chwili obecnej stanowią uczestnicy projektu (mężczyźni 135 os. i kobiety 258 os.) łącznie 393 osób-mieszkańców Powiatu Gryfińskiego: posiadający dzieci, korzystający z pomocy społecznej, wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym, pracujący i nie pracujący będący w wieku aktywności zawodowej, bezradni w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Część osób dorosłych rekrutowanych do projektu wykazuje dysfunkcyjność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych co prowadzi często do ustanowienia dozoru kuratora. Grupa społeczna rodzin-osób dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcyjnością społeczną a szczególnie bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych jest dość liczna. Grupy te wymagają wsparcia poprzez stworzenie kompleksowego specjalistycznego, poradnictwa rodzinnego opartego o:uczestnictwo w spotkaniach integracyjnych i warsztatowych oraz indywidualną pracę z asystentem rodziny i specjalistami.

Działania podejmowane w projekcie:

1. Aktywna integracja:
a) Zatrudnianie Asystenta Rodziny,
b) Zatrudnianie asystenta osoby niepełnosprawnej,
c) Warsztaty praktycznych umiejętności - m.in. prawo jazdy, kulinarne, szwalnicze
d) Wsparcie w postaci vouchera-talonu na zakup usług społecznych,
e) Poradnictwo psychologiczne,
f) Warsztaty wyjazdowe z zakresu umiejętności rodzicielskich,
g) Warsztaty socjoterapeutyczne,
h) Korepetycje dla dzieci mających problemy w nauce,
i) Poradnictwo prawne,
j) Wyjazdy szkoleniowe nad morzem dla osób niepełnosprawnych, wraz z opiekunami oraz zabiegi rehabilitacyjne,
k) Zakup komputerów i aparatów fotograficznych, na warsztaty, dla osób niepełnosprawnych.

2. Działania o charakterze środowiskowym:
a) wycieczki rekreacyjne m.in. do: Trójmiasta, Kołobrzegu, Karpacza, Zakopanego, Wrocławia, Poznania
b) spotkania integracyjno-edukacyjne z beneficjentami,
c) imprezy rekreacyjne pn. "Piknik rodzinny"
d) Organizowanie Dnia Dziecka,
e) Organizowanie Imprezy andrzejkowo-mikołajkowej,
f) Organizowanie debat społecznych z zakresu profilaktyki zdrowia i profilaktyki uzależnień.