Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU "DZIECI-DZIECIOM"

 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 74.900,00 zł
 • Wartość wkładu własnego: 35.800,00 zł
 • Całkowity koszt projektu: 110.700,00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem projektu jest wzmocnienie funkcjonowania społecznego dziecka poprzez budowanie jego zasobów osobistych, jego wsparcie emocjonalne oraz nabycie umiejętności określania i wyrażania swoich emocji poprzez bajkoterapię. Bajki przekazują wiedzę o sobie i świecie, umożliwiają zastępcze zdobycie doświadczenia, wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, oswajają sytuacje wywołujące lęk, aktywizują do poszukiwania różnych rozwiązań problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Celem jest także redukcja  niepożądanych stanów  psychicznych  przez dzieci w młodszym i starszym wieku szkolnym objętych pieczą zastępczą, które doświadczyły przemocy – około 20 osób.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 1. Wzbogacanie wiedzy dziecka o sobie i świecie, umożliwiające zdobycie zastępczego doświadczenia, zaistnienia w sytuacji trudnej w sposób bezpieczny, co służy rozwinięciu kompetencji i wypracowaniu efektywnych strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi, z których dziecko będzie mogło skorzystać w przyszłości, gdy zetknie się z podobnym problemem;
 2. Oswojenie dzieci z sytuacjami, osobami, przedmiotami wywołującymi lęk i budzącymi niepokój takimi jak: przemoc, śmierć,  brak rodziców, odrzucenie przez grupę, choroba, strach, nieśmiałość;
 3. Doskonalenie umiejętność interpersonalnych dziecka z wykorzystaniem i wzmacnianiem jego indywidualnego potencjał, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości;
 4. Budowanie pozytywnego obrazu siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny dziecka;
 5. Nabycie umiejętności empatii i współodczuwania;
 6. Wzmocnienie integracji środowiska rodzinnego (rodzin zastępczych) poprzez oswajanie z sytuacjami, osobami czy przedmiotami  wywołującymi lęk jednocześnie pozostając w znanym sobie bezpiecznym środowisku, w towarzystwie bliskich osób;
 7. Nabycie zaufania do rodziców zastępczych i do innych osób.
 8. Budowa prawidłowych relacji z rówieśnikami, poprzez integrację i prace w grupie. Pokazanie, że dziecko nie jest osamotnione w swoich zmaganiach, że są inni w podobnej sytuacji, maja podobne problemy, uczą się z nimi radzić i szukać rozwiązania;
 9. Nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, wyrażania i rozładowania ich bez stosowania przemocy.

GRUPA DOCELOWA:

Bezpośrednio uczestnikami projektu będzie 20-osobowa grupa dzieci przebywającej w pieczy. Będą to uczniowie szkoły podstawowej, przebywający w pieczy zastępczej, którzy doznali przemocy w rodzinie biologicznej.

Pośrednio uczestnikami projektu będzie co najmniej 250 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Gryfińskiego.

Pośrednio uczestnikami projektu będą mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego, dla których przygotowane będą informacje na stronie internetowej PCPR Gryfino. Można jedynie oszacować liczbę tych osób na kilkaset.

Projekt jest skierowany głównie do dzieci w wieku szkoły podstawowej, bowiem ze względu na okres kiedy wykształcają się więzi społeczne, a także społecznie akceptowane sposoby zachowania, jest to grupa szczególnie wymagająca wsparcia. Jak pokazują liczne badania, a także osobiste doświadczenia pracowników PCPR, wsparcie udzielane tym dzieciom przez opiekunów, choć duże, jest niewystarczające. Wyniki badań pokazują, że dzieci cechuje niska samoocena i niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji, co skutkuje między innymi małą aktywnością społeczną, agresją lub samoizolacją, a w starszym wieku nasileniem zachowań ryzykownych, takich jak wczesna inicjacja seksualna, przemoc czy sięganie po środki psychoaktywne. Z analizy przedsięwzięć podejmowanych lokalnie na rzecz wychowanków pieczy zastępczej wynika, że większość oddziaływań mających na celu złagodzenie traumatycznych doświadczeń oraz wzmocnienie kompetencji osobistych nie w pełni odpowiada na indywidualne potrzeby uczestników, stąd projekt zawierać będzie KOMPONENT PRACY INDYWIDUALNEJ – w postaci pracy środowiskowej lokalnego animatora.

Liczne deficyty związane z niezaspokojeniem potrzeby bliskości i więzi rodzinnej oraz pojawiającej się złości często skutkują w odniesieniu do dzieci niskim poczuciem własnej wartości. Dlatego koniecznym jest jej odbudowa, nie tylko poprzez wzmacnianie psychiczne dzieci, ale też poprzez integrację społeczno-środowiskową (w bezpiecznych sanitarnie warunkach) oraz sprawdzanie się (swoich możliwości) poprzez praktyczne sprawdzenie się chociażby w inscenizacji teatralnej.

OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU:

 1. Wzrost samoświadomości dziecka o sobie i świecie, umożliwiający radzenie sobie z trudnościami życiowymi, sytuacjami wywołującymi lek i niepokój;
 2. Wzrost umiejętność interpersonalnych dziecka z wykorzystaniem i wzmacnianiem jego indywidualnego potencjał, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, empatii i współodczuwania
 3. Budowanie pozytywnego obrazu siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości, podniesienie samooceny dziecka;
 4. Wzmocnienie integracji środowiska rodzinnego oraz nabycie zaufania do rodziców zastępczych i innych osób;
 5. Wzrost umiejętności budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami, poprzez integrację i prace w grupie.
 6. Nabycie przez dziecko umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, wyrażania i rozładowania ich bez stosowania przemocy.
 7. Nabycie przez rodziców zastępczych umiejętności stosowania zasad  bajkoterapii, minimalizacja napięcia, złości, agresji.
 8. Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie – poprzez realizację indywidualnego specjalistycznego wsparcia, warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia z lokalnymi animatorami, którzy będą wpierać dzieci i rodziców zastępczych w życiu domowym/rodzinnym.

W ramach realizacji projektu "Dzieci-dzieciom" powstała książka - w załączniku poniżej:

Załączniki:
Pobierz plik (Bajka-2023_Przygody Zyty.pdf)Bajka-2023_Przygody Zyty.pdf[ ]17861 kB