Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

wyrownywanie roznic 3

Treść główna

Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2023 roku:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

     Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

  • obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
  • obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
  • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
    135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
    110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
    330.000,00 zł dla autobusów;
  • obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
  • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
  • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

UWAGA dotycząca obszaru B

  • Intensywność pomocy ze środków PFRON na likwidację barier w urzędach   - 35%.
  • Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania   – 55%

UWAGA dotycząca obszaru D

  • Intensywność pomocy ze środków PFRON na likwidację barier transportowych, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nie może przekroczyć 85% wartości projektu.
  • Intensywność pomocy ze środków PFRON, w przypadku dofinansowania projektów dotyczących warsztatów terapii, nie może przekroczyć 95% wartości projektu. 

Terminy i miejsca składania wniosków:

  • Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa od 10.12.2022 r. do 14.02.2023 r.

Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

  • Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu trwa w trybie ciągłym.

Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Informacji o programie w siedzibie PCPR w Gryfinie udziela Pani Anna Szandurska,  tel. 91 416 20 13 wew. 103.

Zapraszamy do udziału w programie.

Pliki do pobrania na stronie BIP kliknij link: http://www.bip.pcpr-gryfino.pl/procedury/165-program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-dokumenty-do-pobrania