Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

wyrownywanie roznic 3

Treść główna

Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2024 roku:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

     Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

 • obszar A – do 197.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 176.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 74.500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  144.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  117.500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  351.500,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 17.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu; przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 • obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

UWAGA dotycząca obszaru B

 • Intensywność pomocy ze środków PFRON na likwidację barier w urzędach   - 35%.
 • Intensywność pomocy w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania   – 55%

UWAGA dotycząca obszaru D

 • Intensywność pomocy ze środków PFRON na likwidację barier transportowych, w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nie może przekroczyć 85% wartości projektu.
 • Intensywność pomocy ze środków PFRON, w przypadku dofinansowania projektów dotyczących warsztatów terapii, nie może przekroczyć 95% wartości projektu. 

Terminy i miejsca składania wniosków:

 • Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa od 20.12.2023 r. do 05.02.2024 r.

Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

 • Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu trwa w trybie ciągłymProjektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Informacji o programie w siedzibie PCPR w Gryfinie udziela Pani Anna Szandurska,  tel. 91 416 20 13 wew. 103.

Zapraszamy do udziału w programie.

Pliki do pobrania na stronie BIP kliknij link: http://www.bip.pcpr-gryfino.pl/procedury/165-program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-dokumenty-do-pobrania

PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" (PWRMRIII). Wnioski można składać w Oddziałach terenowych PFRON.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165.000 zł. Szczegółowe wartości pomocy oraz wysokości udziału własnego w kosztach inwestycji określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „PWRMR III” w 2019 roku.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Szczegóły dotyczące sposobu ubiegania się o wsparcie w ramach obszaru A

Czy jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie do inwestycji, która zapewni dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne ?

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli Ci otrzymać środki na ten cel!

Zobacz jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie:

 1. Przeczytaj informację o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez PFRON.
 2. Przygotuj niezbędną dokumentację dla planowanej lub realizowanej inwestycji.
 3. Wypełnij i złóż wniosek w Oddziale PFRON – pamiętaj o wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz o niezbędnych załącznikach!
 4. Zaczekaj na decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A – decyzja udzielona zostanie w postaci promesy.

Warunkiem zawarcia umowy z PFRON na dofinansowanie Twojego projektu jest przedstawienie kopii decyzji o udzieleniu pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o sposobie składania i rozpatrywania wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Dofinansowanie w ramach obszaru A mogą uzyskać: gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządzające w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne – zachęcamy do zapoznania się z katalogiem urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach obszaru A.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON na odpowiednim formularzu.

Oddział PFRON weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania – informacja o podjętej decyzji przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach obszaru A ma charakter warunkowy (udzielana jest w postaci promesy i obowiązuje przez okres do 6 miesięcy.

W tym terminie wnioskodawca powinien:

 • złożyć wniosek do BGK o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków,
 • poinformować Oddział PFRON o sposobie rozpatrzenia wniosku złożonego do BGK oraz przedstawić kopię decyzji BGK wydanej w tym zakresie,
 • przekazać do PFRON kopię umowy zawartej z BGK w ramach Instrumentu pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków.

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków możliwe będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A.

Przekazanie dofinansowania nastąpi w formie zaliczki, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę – na potrzeby realizacji umowy wymagane jest wydzielenie osobnego rachunku bankowego w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanych z Funduszu.

Rozliczenie przekazanych przez PFRON środków finansowych nastąpi po dostarczeniu:

 • oryginałów dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów,
 • protokołu odbioru robót, a w przypadku inwestycji dotyczących urządzeń dźwigowych również protokołu dopuszczenia urządzenia dźwigowego do eksploatacji,
 • kosztorysu ofertowego lub kosztorysu powykonawczego.

Ważne!

Dokonywanie zakupów i/lub zamawianie usług powinno odbywać się:

 • w sposób konkurencyjny, racjonalny i efektywny,
 • z zastosowaniem odpowiedniego dla danego przypadku trybu zamówienia przewidzianego w przepisach o zamówieniach publicznych.

Ulotka do pobrania: Ulotka pdf.