Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

W dniu 27 listopada 2014r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu
"Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie".

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół Powiatu Gryfińskiego, ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, kuratorzy Kuratorskiej Służby Sądowej w Gryfinie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie i w Chojnie, oraz organizacji pozarządowych, a także Pan Krzysztof Faliński Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Podczas konferencji przedstawiono między innymi:

 • wyniki "Powiatowego Raportu" zrealizowanego na podstawie analizy zastosowania diagnostycznego kwestionariusza społecznej skali przemocy domowej. Kwestionariusz został opracowany przez naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego. Badaniami objęto uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gryfińskiego. Próba zaprojektowana została na 500 respondentów, ostatecznie analizie poddanych zostało 404 kwestionariusze,
 • rozdano opracowany „Poradnik dobrego rodzica" czyli jak, bez przemocy, wychowywać szczęśliwe dziecko. Poradnik opracował zespół pedagogów pod przewodnictwem Pani Jolanty Majewskiej pedagoga , dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie. W poradniku zawarto treści dotyczące rodzajów przemocy, rady dla rodziców – co robić aby nasze dzieci miały szczęśliwe życie, informacje dotyczące gdzie szukać pomocy, co warto przeczytać a także wzory zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy,
 • zaprezentowano wystawę rysunków dzieci i młodzieży ze szkół powiatu gryfińskiego, którzy wzięli udział w konkursie na plakat pt. „Moja rodzina bez przemocy." Zaproszono dzieci i młodzież autorów najciekawszych prac plastycznych, którym wręczono nagrody, a dwie prace plastyczne zostały wydrukowane w formie plakatów,
 • rozdano zaprojektowaną przez realizatora projektu ulotkę. W ulotce zawarto treści dotyczące przemocy w rodzinie, a także informacje o instytucjach w Powiecie Gryfińskim, które świadczą pomoc ofiarom przemocy a także sprawcom przemocy.

Wszystkie założone działania projektu zostały zrealizowane.

Projekt pisała i zrealizowała Teresa Gólcz.

Do pobrania:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie podjęło działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z w/w projektem, mające na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. Konferencja rozpoczynająca projekt- 16 września 2014r. w której wzięli udział przedstawiciele szkół (zwłaszcza pedagodzy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a także organizacji pozarządowych naszego powiatu.

2. Wydrukowano ulotki pt. "Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie."

3.Zakup materiałów na festyn, podczas, którego odbyło się przedstawienie Teatru MORALITET - Profilaktyczno- Edukacyjny Teatr dla dzieci i Młodzieży z Krakowa.
Podczas festynu uczestnikom rozdano nagrody także rozpropagowano opracowane ulotki i
materiały

4. Opracowano Poradnik dobrego Rodzica.

5. Przeprowadzono badania ankietowe w szkołach średnich wśród 500 uczniów szkół licealnych - mające służyć sporządzeniu narzędzi diagnostycznych do Powiatowego Raportu, który jest w trakcie opracowania.

6. Zrealizowano konkurs wśród młodzieży na plakat pt. "Moja rodzina bez przemocy". Najlepsze plakaty zostaną nagrodzone.

7. Odbyło się szkolenie dla osób starszych i ich opiekunów w zakresie nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Do zrealizowania pozostało szkolenie dla rodziców uczestników "Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie", zakresie zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzicielskich. Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2014r.

Konferencja podsumowująca realizację projektu ,która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014r. (przedstawienie rezultatów realizacji projektu, kolportaż ulotek broszur a także raportu).