Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Treść główna

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - konkurs ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

Nazwa i siedziba podmiotu uprawnionego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

Tytuł projektu: Powiat Gryfiński przeciw przemocy w rodzinie.

Nazwa priorytetu wskazanego w ogłoszeniu o otwartym konkursie: Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Łączna wartość projektu: 31 452,00 zł.

Opis projektu:
Projekt oparty jest na założeniach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2011-2015.
Na podstawie analizy zjawiska przemocy na przestrzeni kilku lat w Powiecie Gryfińskim zdecydowanie widać wzrost osób korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej istniejącego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Wzrosła ilość udzielanych porad przez prawnika i psychologa .Wzrosła ilość przesłanych przez Komendę Powiatową Policji kopii Niebieskich Kart.
Częstą formą przemocy jest zaniedbanie dzieci. Na terenie Powiatu Gryfińskiego odnotowano wzrost zaniedbania dzieci w rodzinach, a także zdiagnozowano przemoc dorosłych dzieci wobec starszych już rodziców. O tej kategorii ofiar przemocy, ludzi, którzy ze względu na chorobę, niedołęstwo, uzależnienie od swoich opiekunów, mówi się niewiele. Lęk przed sprawcą przemocy, którym najczęściej jest członek spokrewnionej rodziny, wstyd, zależność mieszkaniowa i emocjonalna a także zależność w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych powoduje, że ofiara nie zgłasza instytucjom swojego problemu a tym samym skala przemocy wobec osób starszych nie jest nam znana. Stąd zasadnym jest przeprowadzenie diagnozy w tym zakresie.
Wzrasta liczba osób-sprawców przemocy domowej uczestniczących w realizowanym przez PCPR w Gryfinie "Programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie"
Ofiary przemocy zgłaszające się do OIK sygnalizują potrzebę zwiększenia poradnictwa i wsparcia społecznego. Są to niektóre przykłady świadczące o konieczności zintensyfikowania działań na terenie naszego powiatu poprawy sytuacji rodzin dotkniętych przemocą domową.
Po przeprowadzonej krótkiej analizie zjawiska przemocy na terenie naszego powiatu zgodnie z celami zawartymi w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie niezbędna jest edukacja która pozwoli na podejmowanie działań profilaktycznych.

Odbiorcy projektu:

 • Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego,
 • Rodzice - szkolenia specjalistyczne,
 • Młodzież licealna,
 • Osoby starsze u których zgłoszono przemoc i ich opiekunowie.

Działania podejmowane w projekcie:

 • Konferencja na rzecz przeciwdziałania przemocy,
 • Opracowanie i kolportaż "Powiatowego Raportu",
 • Opracowanie i kolportaż "Poradnika dobrego rodzica",
 • Organizacja szkoleń dla rodziców,
 • Spotkania z osobami starszymi,
 • Ogłoszenie w szkołach konkursu na plakat "Moja rodzina",
 • Organizacja festynu rodzinnego,
 • Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu z udziałem radnych Powiatu Gryfińskiego.
 • Ukazanie się artykułów w prasie lokalnej na temat zakończenia i realizacji projektu.