Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

rpo 2014 2020

Treść główna

Informujemy iż trwa się nabór uczestników do projektu „Powiat Gryfiński dla Ukrainy”, który realizowany jest dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego br. (w tym dzieci), zmuszonych opuścić terytorium swojego kraju w związku z działaniami wojennymi. Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym, przez cały okres realizacji projektu.

Miejscem realizacji projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91.

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby i rodziny (w tym dzieci), które:

 • uciekły przed wojną w Ukrainie;
 • zamieszkują teren Powiatu Gryfińskiego;
 • przybyły do Polski po 24 lutego 2022 r.

Zakwalifikowanie do udziału w projekcie będzie następowało na podstawie:

 • Dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL w trybie specjalnym lub zaświadczenia o objęciu ochroną czasową wystawionego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
 • Oświadczenia o przebywaniu na terenie województwa zachodniopomorskiego, na terenie Powiatu Gryfińskiego.

W ramach projektu, uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia polegającego na:

 • pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • pomocy osób posługujących się językiem ukraińskim,
 • tłumaczeniu dokumentów przez tłumacza przysięgłego,
 • pomocy asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
 • szkoleniu z nauki języka polskiego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • opieki nad dzieckiem i młodzieżą.
 • zajęcia i warsztaty integracyjne, socjoterapeutyczne.

W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić wniosek o objecie wsparciem i złożyć w. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91. Wnioski można składać w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00.

Szczegółowe zasady i tryb rekrutacji uczestników do projektu „Powiat Gryfiński dla Ukrainy”, określa Regulamin rekrutacji, stanowiący integralną część niniejszej informacji o naborze.

Informacje o rekrutacji udziela: Monika Parzych Malawska.
Telefon: 91 404 55 04, wewnętrzny: 118
Telefon komórkowy: 607 571 543

Інформація про набір учасників для участі в проекті

Повідомляємо, що триває набір учасників для участі в проекті «Грифинського повіту для України», який реалізовується для людей, які втікають від війни в Україні та прибули до Польщі з 24 лютого цього року (включаючи дітей), змушених покинути свою країну через військові дії. Набір персоналу здійснюється на постійній основі протягом усього періоду реалізації проекту.

Місцем реалізації проекту є Повітовий центр підтримки сім’ї в Грифино, вул. Лужицька 91.

Підтримку в рамках проекту можуть надавати окремі особи та сім'ї (в тому числі діти), які:

 • Втекли від війни в Україні;
 • проживають у повіті Грифіно;
 • прибули до Польщі після 24.02.2022.


Зарахування для участі в проекті здійснюватиметься на основі:

 • • Документу, що підтверджує присвоєння номера PESEL в спеціальному режимі або довідку про тимчасовий захист, видану керівником Управління у справах іноземців,
 • • Декларації про перебування на території Західнопоморського воєводства, в  повіті Грифіно.

  У рамках проекту учасники зможуть отримати підтримку, а саме:
 • юридична, психологічна та психотерапевтична допомога,
 • допомога людям, які розмовляють українською мовою,
 • переклад документів присяжним перекладачем,
 • допомога асистента з інтеграції, що розробляє індивідуальний шлях соціальної інтеграції, підтримує контакти з установами та допомагає в повсякденних ситуаціях,
 • навчання вивчення польської мови для дітей, підлітків та дорослих,
 • догляд за дітьми та молоддю.
 • заняття та майстер-класи з інтеграції та соціальної терапії.

Для того, щоб приєднатися до проекту, необхідно заповнити заявку на підтримку та подати її до Повітовий центр підтримки сім'ї в Грифино за адресою: вул. Вулиця Лужицька 91. Заявки приймаються в робочі дні з 8:00 до 15:00.

Детальні правила та порядок набору учасників проекту «Грифинського повіту для України» викладені в Положенні про набір, яке є невід'ємною частиною цієї інформації про набір.

Інформацію про набір надає: Monika Parzych Malawska.
Телефон: 91 404 55 04, внутрішній: 118
мобільний телефон: (+48) 607 571 543.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania / Документи про прийом на роботу завантажити