Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

rpo 2014 2020

Treść główna

Celem głównym projektu jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.06.2022 r. do 30.06.2023 r. Celem szczegółowym projektu jest złagodzenie skutków traumy wojennej, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne związane z zespołem stresu pourazowego, podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach poprzez ochronę i wsparcie interwencyjne dla wyżej wskazanych osób przebywających na terenie Powiatu Gryfińskiego w związku z toczącą się wojną na terytorium Ukrainy.

Основною метою проекту є захист та інтеграція осіб, які тікають від війни в Україні та приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року (включно з дітьми), через комплексну підтримку послуг раннього кризового втручання в період з 01.06.2022 до 30.06.2023 Специфічною метою проекту є пом’якшення наслідків воєнної травми, психологічна та терапевтична підтримка, пов’язана з посттравматичним стресовим розладом, підвищення адаптаційного потенціалу та життя в нових умовах шляхом захисту та інтервенційної підтримки в зв'язку з війною, що триває в Україні.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 160 osób przebywających w województwie zachodniopomorskim, na terenie Powiatu Gryfińskiego. Grupę docelową stanowią osoby, rodziny (w tym dzieci) - osoby uciekające przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r., które wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z powodu zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej - zwane dalej Uczestnikami projektu (kryterium formalne). Spośród 160 osób wsparcie otrzyma 100 os. (dzieci), w tym z niepełnosprawnością m.in. intelektualną, ruchową, słabosłyszące, niedowidzące, itp.

Проект підтримає 160 осіб, які перебувають у Західнопоморському воєводстві, на території Грифінський повітi. Цільовою групою є люди, сім’ї (зокрема діти) – люди, які тікають від війни в Україні, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, які підпадають під визначення осіб, яким загрожує бідність та/або соціальна ізоляція внаслідок випадкової події та кризова ситуація - надалі Учасники проекту (формальний критерій). Із 160 осіб підтримку отримають 100 осіб. (діти), у тому з обмеженими можливостями, напр. інтелектуальні, рухливі, слабочуючі, з вадами зору тощо.

Udział Uczestników w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny.

Участь Учасників у проекті є добровільною та безкоштовною.

Realizacja kompleksowej i interwencyjnej pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci) mającej na celu integrację społeczną, która umożliwi im udział w edukacji, w życiu społecznym oraz zawodowym. Zaplanowane do realizacji działania mają na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia Uczestników projektu. Będą one stanowić odpowiedź na indywidualne potrzeby i bariery grupy docelowej. Wstępna analiza potrzeb prowadzona będzie już na etapie rekrutacji i kwalifikacji do projektu. Oferowane usługi (zakres, czas trwania) każdorazowo zostaną dostosowane do osobistych potrzeb każdego Uczestnika projektu z uwzględnieniem katalogu działań przewidzianych w projekcie, o których mowa w pkt:

Реалізація комплексної та інтервенційної допомоги особам, які тікають від війни в Україні, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року (зокрема діти), спрямованої на підтримку інтеграцію, яка дозволить їм брати участь у навчанні, соціальному та професійному житті. Заплановані до реалізації заходи спрямовані на комплексну підтримку Учасників Проекту. Вони будуть відповіддю на індивідуальні потреби та бар'єри цільової групи. Початковий аналіз потреб буде проведено вже на етапі набору та прийняття у проект. Пропоновані послуги (обсяг, тривалість) щоразу коригуватимуться до особистих потреб кожного Учасника проекту, враховуючи каталог заходів, передбачених проектом, зазначених у пунктах:

 • zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej,
 • zapewnienie wsparcia osób posługujących się językiem ukraińskim,
 • zapewnienie tłumacza przysięgłego,
 • zapewnienie asystenta integracyjnego, opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej, wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego,
 • organizowanie szkoleń nauki języka polskiego,
 • organizowanie zajęć i warsztatów integracyjnych/ socjoterapeutycznych/ edukacyjnych, w tym w formie wyjazdowej,
 • organizacja opieki nad dzieckiem i młodzieżą,
 • zapewnienie bonów towarowych na zakupy,
 • Inne formy w zależności od uzasadnionych potrzeb uczestników projektu.

  • правова, психологічна та психотерапевтична допомога,
  • підтримка осіб, які володіють українською мовою,
  • послуги присяжного перекладача,
  • допомога помічника інтеграції, що розробляє індивідуальний шлях соціальної інтеграції, надає підтримку в контактах з установами та у повсякденних життєвих ситуаціях,
  • організація курсів навчання польської мови,
  • організація інтеграційних / соціотерапевтичних / освітніх занять та семінарів, у тому числі у формі поїздок,
  • організація догляду за дітьми та молоддю,
  • забезпечення учасників проекту купівельними ваучерами.