Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Program PFRON pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" - Moduł I 

jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Програма PFRON під назвою «Допомога громадянам України з інвалідністю» - І модуль

фінансується Державним фондом реабілітації інвалідів

PFRON wersja podstawowa RGB 01

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Мета програми:

Метою програми є надання допомоги громадянам України з інвалідністю, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями на території України.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

 1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu, zwani dalej „Beneficjentami programu”.

Бенефіціари програми:

Бенефіціарами програми є громадяни України з інвалідністю, які відповідають усім наступним умовам:

 1. їхнє перебування на території Республіки Польща вважається законним, відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України,
 2. мати для повнолітніх документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а для неповнолітніх - документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою системи підтвердження непрацездатності, а якщо такого документа немає, подають декларацію або декларацію опікуна про її володіння, надалі – Бенефіціари Програми.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON: w ramach Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”

Форми та обсяг допомоги, що надається за програмою:

Фінансова допомога надається за рахунок коштів PFRON: за модулем I - у вигляді пільги на фінансування бенефіціарів Програми, необхідного власного внеску в придбання або ремонт медичних виробів, що видаються на вимогу, як зазначено в розпорядженні міністра охорони здоров'я. від 29 травня 2017 року про перелік продукції медичних послуг, що видається за запитом, надалі «пільга»

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH (kliknij) СПИСОК МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ (клацніть)

Realizatorzy programu

Realizatorem programu w Module I jest samorząd powiatowy, który przystąpi do realizacji programu (powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino).

Виконавці програми

Виконавець програми в модулі I – повітове самоврядування, яке розпочне реалізацію програми (Повітовий центр допомоги сім’ям у Грифіно, вул. Лужицька, 91, Грифіно 74-100).

Tryb postępowania

W przypadku Modułu I programu przyjmuje się następujący tryb postępowania:

 1. wnioski o przyznanie świadczenia rozpatrywane są w jednostce samorządu powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – PFRON tj w PCPR w Gryfinie, opracuje i udostępni samorządom powiatowym ramowe formularze wniosków o przyznanie świadczenia,
 2. wnioski rozpatrywane są na bieżąco,
 3. decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego,
 4. o podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Beneficjentów programu niezwłocznie,
 5. w przypadku pozytywnej decyzji wypłata świadczenia następuje na konto podmiotu realizującego zaopatrzenie w wyrób medyczny lub jego naprawę albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji, z zastrzeżeniem pkt 6,
 6. wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,
 7. Beneficjentowi programu, któremu w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania świadczenia – przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Спосіб поведінки

У випадку з модулем I програми застосовується така процедура:

 1. заяви про надання пільг розглядаються в повітовому органі самоврядування, визначеному повітовим самоврядуванням для реалізації програми - ПФРОН, тобто в ПЦПР у м. Грифіно, він розробить та надасть повітовим самоврядуванням рамкові форми заяв на надання пільг. переваги,
 2. заявки розглядаються на постійній основі,
 3. рішення про надання пільги приймається повітовим самоврядуванням,
 4. повітове самоврядування негайно повідомляє Бенефіціарів Програми про прийняті рішення,
 5. у разі позитивного рішення виплата пільги здійснюється на рахунок суб’єкта, який надає медичний виріб чи його ремонт, або на банківський рахунок, зазначений у заяві про надання пільги, не пізніше 10 робочих днів з дата прийняття рішення з урахуванням пункту 6,
 6. виплата пільг відбувається до тих пір, поки кошти, виділені на програму, не будуть вичерпані ПФРОН,
 7. Бенефіціар програми, якому внаслідок неперевірки заяв було відмовлено у виплаті пільги, має право звернутися до повітового самоврядування для повторного розгляду справи.

WNIOSEK DO POBRANIA - ЗАЯВКА ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ULOTKA INFORMACYJNA O PROGRAMIE (wersja polska)

ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ПРО ПРОГРАМУ (українська версія)