Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
Do zadań sekcji organizacyjnej należy w szczególności:
 
1. W zakresie spraw organizacyjnych:
 • prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania Centrum;
 • opracowywanie zarządzeń Dyrektora Centrum wynikających z zakresu działania Centrum;
 • prowadzenie rejestrów aktów prawnych rady i zarządu wpływających do Centrum;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie rejestru wydanych pieczątek w Centrum;
 • prowadzenie rejestr umów wychodzących z sekcji;
 • prowadzenie książki kontroli;
 • nadzór nad prawidłowością ustalania regulaminów wewnętrznych Centrum;
 • obsługa sekretariatu Centrum;
 • przyjmowanie i nadawanie korespondencji;
 • zamówienia publiczne;
 • realizacja świadczeń;
 • przygotowywanie wyjazdów służbowych pracowników Centrum;
 • sporządzanie projektów umów cywilno-prawnych dotyczących działalności Centrum;
 • nadzór nad prawidłowością zamówień publicznych,
 • zakup pieczęci urzędowych i pieczątek pracowniczych;
 • prowadzenie i aktualizowanie BIP Centrum;
 • prowadzenie i aktualizowanie strony Centrum;
 • obsługa tablic informacyjnych w Centrum;
 • prowadzenie składnicy akt – archiwum;
 • umawianie interesantów z Dyrektorem Centrum,
 • kierowanie dekretowanej przez Dyrektora korespondencji do właściwych pracowników,
 • organizacja narad i spotkań organizowanych przez Centrum

2. W zakresie spraw kadrowych:

 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Centrum;
 • nadzór i kontrola nad wykorzystaniem urlopów pracowniczych pracowników Centrum;
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników Centrum;
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją staży i praktyk w Centrum;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • prowadzenie spraw dotyczących badań okresowych oraz szkoleń BHP pracowników Centrum;
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym wniosków pracowników Centrum o dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • wydawanie upoważnień;
 • organizacja naborów na wolne stanowiska;
 • organizacja służby przygotowawczej;
 • nadzór nad terminami wykonywania ocen okresowych pracowników.
3. W zakresie spraw ogólnogospodarczych i administracyjnych:
 • prowadzenie gospodarki pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Centrum;
 • zamawianie prasy oraz innych wydawnictw;
 • zapewnienie należytej czystości w pomieszczeniach biurowych oraz gospodarczych Centrum;
 • zakup i wydawanie materiałów biurowych oraz środków czystości;
 • zapewnienie funkcjonowania łączności telefonicznej oraz transmisji danych