Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna
Do zadań i odpowiedzialności Głównego Księgowego należy w szczególności:
 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych;
 2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rachunkowości;
 3. nadzór nad realizacją zadań przez sekcję finansowo-księgową;
 4. zapewnienie prawidłowej organizacji pracy sekcji finansowo-księgowej;
 5. nadzór nad pracownikami sekcji finansowo-księgowej;
 6. wykonywanie innych poleceń Dyrektora.
 
Do zadań sekcji finansowo-księgowej należy w szczególności:
 1. obsługa finansowo-księgowa Centrum;
 2. obsługa finansowo-księgowa rachunków wyodrębnionych do prowadzenia operacji finansowych ze środków PFRON, EFS oraz innych programów realizowanych przez Centrum;
 3. dokonywanie operacji finansowych związanych z wypłatą należnych świadczeń i dofinasowań klientom Centrum;
 4. ewidencjowanie, rozliczanie i kontrolowanie operacji finansowych Centrum;
 5. bilansowanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej, pomocy osobom niepełnosprawnym i pieczy zastępczej;
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 7. sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków Centrum;
 8. opracowanie projektów budżetu Centrum poprzez uwzględnienie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących realizowanych zadań;
 9. bieżąca analiza wydatków i dochodów budżetowych realizowanych przez Centrum;
 10. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań;
 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Centrum dotyczących polityki rachunkowości;
 12. ewidencja środków trwałych i pozostałego wyposażenia oraz zmian w tym zakresie; zapewnienie terminowości ściągania należności oraz dochodzenie rozliczeń spornych oraz spłaty należności;
 13. kontrola finansowa w powiatowych jednostkach pomocy społecznej oraz w jednostkach i instytucjach realizujących na zlecenie powiatu zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 14. windykacja należności oraz przygotowanie dokumentacji finansowej do egzekucji;
 15. przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Centrum oraz nadzorowanie nad prawidłowością jej przeprowadzania;
 16. prowadzenie wewnętrznej polityki finansowej zezwalającej na realizację zadań w zakresie prawidłowego wydatkowania środków;
 17. planowanie, nadzór i kontrola przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawartych przez Powiat Gryfiński w jednostkach nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 18. prawidłowe naliczanie i sporządzanie listy wypłat wynagrodzeń pracowników Centrum;
 19. prawidłowe ustalanie i opłacanie zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych;
 20. sporządzanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby rozliczeń ZUS, Urzędu Skarbowego;
 21. prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie miesięcznych informacji VAT oraz jednolitych plików kontrolnych i przekazywanie ich do Startowa Powiatowego w Gryfinie celem rozliczenia podatku VAT przez powiat gryfiński, a także terminowe odprowadzanie podatku VAT należnego na wyodrębniony rachunek bankowy powiatu gryfińskiego;

Pracownicy sekcji:

Głowny Księgowy: Beata Makowska - pok. 8, tel. 91 4162013, 91 4162017, 91 4045504, wew. 108
Starszy Księgowy: Kamila Lacek - pok. 10, tel. 91 4162013, 91 4162017, 91 4045504, wew. 110
Inspektor: Małgorzata Płoch - pok. 9, tel. 91 4162013, 91 4162017, 91 4045504 wew. 109