Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępcząniezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, i opinii o posiadaniu predyspozycji i morywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą starosty, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone, za zgodą starosty, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka;

Udzielając zgody starosta bierze pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz określa czas, na jaki zgoda jest wydawana, a także sposób realizacji planu pomocy dziecku;

I. PODSTAWA PRAWNA:

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej i ustalenie opłaty za jego pobyt w rodzinie zastępczej następuje w oparciu o poniższe przepisy:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
 • Uchwała Nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2012r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej;
 • odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień;
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
 • informacja z właściwego OPS o prowadzonej pracy z rodziną dziecka;
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

III. OPŁATY:

Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
w godzinach: 7.30 - 15.30
od poniedziałku do piątku

VII. UWAGI:

Działalność PCPR ma na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie pozbawionym opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 w/w ustawy– w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Starosta na wniosek lub z urzędu, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty.W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

Kontakt w sprawie pieczy zastępczej:

Adriana Lewandowska - pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 114

Karolina Michniak-Pietrzyk pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 114

Zarządzenie nr 58/2023 Dyrektora PCPR w sprawie standardów sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim


ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

W skład zespołu ds. pieczy zastępczej wchodzą:

 • koordynatorzy pieczy zastępczej;
 • specjaliści ds. pracy z rodziną;
 • psycholog;
 • pracownik socjalny;

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

I. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

II. OPŁATY:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Kontakt do koordynatorów pieczy zastępczej:

 • Renata Jenne pok. 11, Tel. 91 404 55 04 wew. 111
 • Joanna Nawrocka pok. 11, Tel. 91 404 55 04 wew. 111
 • Anna Woźniakowska pok. 11, Tel. 91 404 55 04 wew. 111
 • Katarzyna Wiszniowska pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 112
 • Magdalena Jedrzejek 11, Tel. 91 404 55 04 wew. 111

 


STANOWISKO DS. PIECZY INSTYTUCJONALNEJ

Na terenie Powiatu Gryfińskiego istnieją 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, o łącznej liczbie 74 miejsc.

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Chojnie
Adres: ul. Podmurze 4a, 74-500 Chojna
Tel. 91 418 79 22
(30 miejsc)

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Chojnie
Adres: ul. Żółkiewskiego 5, 74-500 Chojna
Tel. 91 414 32 86
(14 miejsc)

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Trzcińsku Zdroju
Adres: ul. Dworcowa 3, 74-510 Trzcińsko Zdrój
Tel. 91 414 81 16
(30 miejsc)

Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną w/w placówek opiekuńczo-wychowawczych zapewnia Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, przy ul. Podmurze 4a.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. W placówkach umieszczane są dzieci powyżej 10 roku życia wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia lub sprawa dotyczy rodzeństwa istnieje możliwość umieszczenia w placówce dziecka poniżej 10 roku życia.

Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Skierowanie wydawane jest na podstawie orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce.


INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

I. PODSTAWA PRAWNA:

Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ustalenie opłaty za jego pobyt w placówce następuje w oparciu o poniższe przepisy:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr XII/94/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2012r.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce;
 • odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 • dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, w tym karta szczepień;
 • dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
 • informacja z właściwego OPS o prowadzonej pracy z rodziną dziecka;
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wraz z numerem PESEL.

III. OPŁATY:

Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
w godzinach: 7.30 - 15.30
od poniedziałku do piątku

VII. UWAGI:

Działalność PCPR ma na celu zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie pozbawionym opieki rodziców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Starosta na wniosek lub z urzędu, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty.W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę, o której mowa ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu. Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dochód dziecka uważa się otrzymywane alimenty, rentę rodzinną oraz uposażenie rodzinne.

Kontakt w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Katarzyna Poprawska pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 112


POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH

I. PODSTAWA PRAWNA:

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną udziela się pomocy w oparciu o poniższe przepisy:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy udziela się pomocy w oparciu o poniższe przepisy:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie
 • indywidualny program usamodzielnienia
 • wskazanie opiekuna usamodzielnienia
 • pisemna zgoda opiekuna usamodzielnienia oraz deklaracja należytego wykonania powierzonych mu zadań
 • postanowienie sądu, na mocy którego osoba usamodzielniana przebywała w pieczy zastępczej lub w jednej z w/w placówek
 • poświadczenie zameldowania
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody

III. OPŁATY:

Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
w godzinach: 7.30 - 15.30
od poniedziałku do piątku

Kontakt w sprawie usamodzielnień wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówek wymienionych w art. 88 ustawy o pomocy społecznej:

Katarzyna Poprawska pok. 12, Tel. 91 404 55 04 wew. 112

Kontakt w sprawie usamodzielnień wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej:

Dorota Łoś pok. 13, Tel. 91 404 55 04 wew. 113


STANOWISKO DS. MIESZKAŃ CHRONIONYCH

I. PODSTAWA PRAWNA:

Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób usamodzielnianych jest udzielana w oparciu o poniższe przepisy:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych 
 • Uchwała Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14.12.2010r.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub innych świadczeń pieniężnych (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • kopia indywidualnego programu usamodzielnienia
 • opinię dyrektora placówki, w której przebywała osoba ubiegająca się o pobyt w mieszkaniu chronionym lub w przypadku wychowanków rodzin zastępczych pracownika PCPR zajmującego się rodzinami zastępczymi

III. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

IV. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym oraz o wysokości odpłatności lub zwolnieniu z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
w godzinach: 7.30 - 15.30
od poniedziałku do piątku

Dodatkowe informacje i pomoc można uzyskać w Referacie ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej PCPR w Gryfinie, ul. Łużycka 91, pokój nr 12, tel. 091-40-45-504 lub 091-416-20-17 wew. 112.

VIII. UWAGI:

Mieszkania chronione znajdują się w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie przy, ul. Żółkiewskiego 5 i są formą pomocy środowiskowej dla osób, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze i rodziny zastępcze, którym Powiat Gryfiński jest zobowiązany do udzielenia pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.