Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

LIKWIDACJA BARIER

Przez bariery funkcjonalne rozumie się:

 • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
 • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
 • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może być dofinansowana ze środków PFRON, jeżeli jest dokonywana w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.


SPRZĘT REHABILITACYJNY

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Zadanie to polega na udzieleniu dofinansowania do zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych (np. roweru rehabilitacyjnego, łóżka rehabilitacyjnego, piłek itp.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • osoby które, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • osoby, których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia sprzętu rehabilitacyjny wynosi do 60% wartości tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie a osobą niepełnosprawną.

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.


PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania.
Dofinansowanie zadania polega na refundacji udziału własnego w limicie ceny ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia i może dotyczyć np. dofinansowania do zakupu aparatu słuchowego oraz indywidualnej wkładki usznej, szkieł optycznych, pieluchomajtek i wkładów anatomicznych, wózka inwalidzkiego, protez kończyn itp.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne:

 • które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • których przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  • uzyskały na ten cel częściowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej i uzależnione jest od limitu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość dofinansowania jest różna i wynosi:
do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.

Dokumenty do pobrania (kliknij w link): http://www.bip.pcpr-gryfino.pl/procedury

Kontakt w sprawie wniosków:

 • Anna Ilińska, pok. 03, tel. 91 404 55 04 wewn. 103

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela dofinansowania do wysokości 60 % do realizacji  tego zadania dla   osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (organizacji pozarządowych) , które w terminie  do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania złożą właściwy wniosek.

Organizacje te muszą:

 • prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentować zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentować posiadanie środków własnych.

Dokumenty do pobrania (kliknij w link): http://www.bip.pcpr-gryfino.pl/procedury/72-wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-sportu-kultury-turystyki-i-rekreacji

Kontakt w sprawie wniosków:

 • Ilona Juś, pok. 6, tel. 91 404 55 04 wewn. 106

 

TURNUSY REHABILITACYJNE
Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest spełnienie kryterium dochodowego oraz posiadanie jednego z orzeczeń:

 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 • o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 • w roku kalendarzowym w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 • turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach, które przewiduje program turnusu,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

dokumenty do pobrania

Wykaz Organizatorów i Ośrodków Rehabilitacyjnych

Kontakt w sprawie wniosków:

 • Marcin Bołbot, pok. 10, tel. 91 404 55 04 wewn. 110