Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych

O niepełnosprawności do celów pozarentowych orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespoły orzekają o niepełnosprawności (osoby do 16-go roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby, które ukończyły 16 lat) na podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę i dokumentacji medycznej.

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  1  lutego  2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest podstawą do ubiegania się o świadczenia rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura uzyskania orzeczenia

1. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/orzeczenia do ulg i uprawnieńskłada się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z właściwością miejscową.Właściwość miejscowąPowiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościustala się według miejsca pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodachosobistych.

Dla mieszkańców powiatu gryfińskiego organem wydającym orzeczenia o niepełnosprawności jest:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 20 17 wew. 117

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię dokumentacji medycznej - oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego opisujący stan zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności np. kserokopię orzeczenia o inwalidztwie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS).

2. Rozpatrzenie wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności rozpatrywany jest, przez co najmniej dwuosobowy składorzekający. Przewodniczącym składu orzekającego jestlekarz, członkami: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog.

3. Odwołania

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołudo Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które należy wnieść za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

UWAGA: opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnosić na rachunek:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
nr rachunku: 48 2030 0045 1110 0000 0383 1420,
kwota: 21,00 złotych,
tytuł: "opłata za kartę parkingową"

 

Informacje

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego:

W dniu 16 czerwca 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z zapowiedziami: odwołanie tego stanu nastąpiło z dniem 01 lipca 2023 r.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000111801.pdf

Rezygnacja z pobierania opłaty ewidencyjnej do karty parkingowej:

W tym samym dniu opublikowana została również z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi m.in.  opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej (która miała zacząć obowiązywać od momentu uruchomienia Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych).

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000112301.pdf

Zmiana przepisów - ważne informacje !!!

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

Uchylony przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 .
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).

Przepis art. 23 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

Do pobrania (PDF):

Procedury w BIP