Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych

O niepełnosprawności do celów pozarentowych orzekają Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespoły orzekają o niepełnosprawności (osoby do 16-go roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (osoby, które ukończyły 16 lat) na podstawie opinii wydanej przez lekarza specjalistę i dokumentacji medycznej.

W aktualnym stanie prawnym zasady orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kryteria kwalifikowania do niepełnosprawności regulują niżej wymienione przepisy:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  1  lutego  2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 roku Nr 228, poz. 1681).

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest podstawą do ubiegania się o świadczenia rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Procedura uzyskania orzeczenia

1. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności/orzeczenia do ulg i uprawnieńskłada się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z właściwością miejscową.Właściwość miejscowąPowiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnościustala się według miejsca pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodachosobistych.

Dla mieszkańców powiatu gryfińskiego organem wydającym orzeczenia o niepełnosprawności jest:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
tel. 91 416 20 17 wew. 117

Do wniosku dołącza się:

 • kserokopię dokumentacji medycznej - oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego opisujący stan zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności np. kserokopię orzeczenia o inwalidztwie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) lub niezdolności do pracy (ZUS).

2. Rozpatrzenie wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności rozpatrywany jest, przez co najmniej dwuosobowy składorzekający. Przewodniczącym składu orzekającego jestlekarz, członkami: psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pedagog.

3. Odwołania

Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołudo Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, które należy wnieść za pośrednictwem Wojewódzkiego Zespołu.

UWAGA: opłatę za wydanie karty parkingowej należy wnosić na rachunek:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
nr rachunku: 48 2030 0045 1110 0000 0383 1420,
kwota: 21,00 złotych,
tytuł: "opłata za kartę parkingową"


Do pobrania
(PDF):

Procedury w BIP