Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Na terenie Powiatu Gryfińskiego działają cztery domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 403 miejsc. Dwie placówki przeznaczone są dla osób przewlekle somatycznie chorych i są to:

 • Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (81 miejsc)
 • Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju (82 miejsca)

Pozostałe dwa domy, to placówki dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i są to:

 • Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (120 miejsc)
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie – dla dzieci młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (120 miejsc).

Dom pomocy społecznej jest domem stałego pobytu i świadczy całodobowe usługi opiekuńcze zgodnie z obowiązującym standardem. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną świadczoną przez lekarza rodzinnego. Badania specjalistyczne odbywają się w placówkach opieki zdrowotnej.

W stosunku do mieszkańców umieszczonych w domu pomocy społecznej przed dniem 01 stycznia 2004 r. w zakresie ustalania odpłatności za pobyt w dps na tzw. "starych zasadach", stosujemy przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990r. (Dz.U. 1998r. nr 64, poz. 414, z późn. zm.)

Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w dps przed 01.01.2004r. pokrywany jest z dotacji celowej oraz dochodów własnych powiatu (w tym również z dochodów mieszkańców).
Koszt utrzymania mieszkańców umieszczonych w dps po 01.01.2004r. pokrywa gmina oraz mieszkańcy.


Domy Pomocy Społecznej - dane teleadresowe

1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - link do strony DPS: http://www.dpsdebce.pl/
Pełna nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach
Adres: Dębce 11, 74-100 Gryfino
Tel. 91 416 02 35
Organ prowadzący: Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach

2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - link do strony DPS: http://domzsercem.pl/
Pełna nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku-Zdroju
Adres: ul. Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko Zdrój
Tel. 91 414 80 60, fax. 91 414 81 62
Organ Prowadzący: Stowarzyszenie "Dom z Sercem"

3. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - link do BIP-u DPS: http://www.bip.dpsnczarnowo.pl/
Pełna nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Adres: Nowe Czarnowo 66, 74-105 Nowe Czarnowo
Tel. 91 404 00 50
Organ prowadzący: Powiat Gryfiński
Do pobrania: prezentacja DPS Nowe Czarnowo - .PDF (4.5 MB)

4. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - link do strony DPS: http://dpsmoryn.pl/
Pełna nazwa placówki: Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu
Adres: ul. Rynkowa 27; 74-503 Moryń
Tel. 91 414 60 24, fax. 91 414 63 70
Organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie ul. Klonowa 1; 72-230 Zabrodzie
Do pobrania: prezentacja DPS Moryń - .PDF (5.5 MB)


Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Decyzja kierująca wydana przez burmistrza gminy lub z jego upoważnienia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej,
 • Decyzja o odpłatności wydana przez burmistrza gminy lub z jego upoważnienia przez kierownika ośrodka pomocy społecznej,
 • Wywiad środowiskowy z załączoną dokumentacją medyczną oraz podaniem danej osoby o przyjęcie do dps.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się opłat za umieszczenie.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - "sprawy winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, przy czym załatwienie spraw wymagających postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a dla spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy".

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Opis procedury: Zgodnie z wyżej wymienioną podstawą prawną, osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mogą starać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

W związku z powyższym podanie o skierowanie do DPS należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownik Socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej kompletuje dokumentację, przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej i jeżeli osoba kwalifikuje się do dps - wydaje się decyzję o skierowaniu oraz decyzję o odpłatności.

Skompletowaną dokumentację otrzymuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w którym dyrektor z upoważnienia starosty, wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w danej chwili nie ma miejsc w domu pomocy społecznej to osoba wpisywana jest na listę osób oczekujących na umieszczenie z podaniem numeru w kolejce i przybliżonego terminu przyjęcia.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:

 • Mieszkaniec domu nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 • Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej.

Kontakt w sprawie Domów Pomocy Społecznej:

 • Monika Jakimczyk, pok. 10, tel. 91 404 55 04 wewn. 110