Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Wstęp Deklaracji:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

Daty publikacji i aktualizacji: 
Data publikacji strony internetowej: 2014-10-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki do pobrania (np. PDF, DOC, XLS) - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Redaktorzy starają się poprawne formatować pliki tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów źródłowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będą poprawiane oraz będą dokładane starania, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Niektóre zdjęcia w serwisie nie są dodatkowo opisane.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej: 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodane jest tzw. szybkie menu, które wywoływane jest za pomocą klawisza Tab (tabulator). Szybkie menu pozwala na bezpośrednie przechodzenie do Menu, Treści strony, Wyszukiwarki lub Deklaracji dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Bołbot. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 416 20 13, 91 416 20 17, 91 40 45 504 numer wewnętrzny 110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, otwierane ręcznie. Budynek posiada jedno wejście/wyjście ewakuacyjne, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Biuro podawcze znajduje się w pokoju nr 3 tj. trzeci pokój po lewej stronie korytarza. Sekretariat znajduje się w pokoju nr 6, tj. szósty pokój po lewej stronie korytarza. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind: pomieszczenia biurowe i toalety w PCPR znajdują się na jednym poziomie tj. na parterze. W budynku PCPR znajdują się trzy toalety z tego dwie dostępne dla klientów PCPR w tym jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek i jego wszystkie pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wszystkie drzwi mają min. 90 cm szerokości).
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: wbudynku nie jest dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają w szczególności pracownicy z biura podawczego i sekretariatu oraz inni pracownicy, tel. 91 416 20 13, 91 416 20 17, 91 40 45 504 wew. Biuro podawcze 103 i sekretariat 106. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: za budynkiem PCPR zapewniono miejsca parkingowe dla klientów i pracowników PCPR. Parking na 14 miejsc parkingowych znajduje się za budynkiem PCPR a przed budynkiem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w odleglości około 30 m od PCPR.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń jest możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe:
W serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linku czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych aktywnych elementach strony w logicznej kolejności, za pomocą klawisza Tab (tabulatora). Linki wewnętrzne w serwisie, otwierają się w tym samym oknie przeglądarki. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w nowym oknie przeglądarki. Zastosowany jest kontrast tekstu do tła, dzięki czemu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Aplikacje mobilne:
Serwis jest poprawnie wyświetlany na urządzeniach mobilnych

ZAŁĄCZNIKI:

1. Plan - dostępność PCPR

2. Harmonogram - dostępność PCPR

3. informacja dotycząca wniosku i żądania zapewnienia dostępności

4. wniosek - żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

5. wniosek - dostępność

6. Klauzula RODO

 link do wniosków w wersji edytowalnej: kliknij tutaj