Tryb normalny

  • Tryb normalny

Tryb nocny

  • Tryb nocny

Kontrast

  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast czarno-żółty
  • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
Treść główna

ZARZĄD POWIATU GRYFIŃSKIEGO
z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko
urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie.

1. Niezbędne wymagania od kandydatów
1.Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii,
2.Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
3. Co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
4.Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

2.Wymagania dodatkowe od kandydata
1. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i kierowanego zespołu,
2. Znajomość przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie i działalność Domu Pomocy Społecznej,
3. Komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność,
4. Odpowiedzialność i inicjatywa,
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
3.Główne obowiązki:
- kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- ustalanie planów działania jednostki,
- realizowanie polityki kadrowej,
- zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wyniki działalności jednostki,
- opracowanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania,
- przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
- współpraca z innymi jednostkami i osobami prawnymi w zakresie zadań jednostki
4.Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do naboru na stanowisko
2. CV oraz list motywacyjny,
3. Pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i ekonomiczna kierowania jednostką,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i specjalizacje,
5. Kopie świadectw pracy ( lub zaświadczeń z aktualnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
10. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS z dnia 22.06.2006r. publikowanego w Dz. U. Nr 125, poz. 869,
11. Numer telefonu kontaktowego z aplikantem.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02 października 2014 r. w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku, lub korespondencyjnie na adres podany wyżej. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem "Konkurs na dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie ."
Decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacji dodatkowych na temat naboru udziela Marianna Kołodziejska-Nowicka pod numerem telefonu 605 306 054 .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie telefonicznej. Nie stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną w terminie wyznaczonym traktowane będzie jako odstąpienie od ubiegania się o stanowisko.
Zastrzega się nie wyłonienie żadnego kandydata do zatrudnienia w przypadku nie spełniania przez nich oczekiwań pracodawcy.

Uwaga!

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


REGULAMU NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ TRYBU PRACY ZARZĄDU

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1
1. Nabór przeprowadzony jest w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
2. Nabór ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada kryteriom określonym w ogłoszeniu o naborze.

Rozdział II
Tryb zgłaszania kandydatów

§ 2
1. Zgłoszenie do naboru następuje w formie pisemnej. Dokumenty, o których mowa w § 3 należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Głównej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub przesłać pod adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul Sprzymierzonych 4, 74 – 100 Gryfino.
3. Na kopertach należy zamieścić adres zwrotny oraz napis „Konkurs na dyrektora DPS
w Nowym Czarnowie”
4. Dokumenty należy składać do dnia 02 października 2014 r. do godziny 15 30 .

§ 3
Uczestnicy naboru są zobowiązani dostarczyć następującą dokumentację:
1. Pisemne zgłoszenie (oferta kandydata zawierająca CV oraz list motywacyjny),
2. Odpis dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy,
3. Udokumentowane osiągnięcia zawodowe,
4. Kserokopie świadectw pracy,
5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. Oświadczenie o niekaralności,
7. Pisemne opracowanie koncepcji programowej, organizacyjnej i ekonomicznej kierowania jednostką.

§ 4
1. Każdy z uczestników naboru, który prawidłowo dokona zgłoszenia i złoży wszystkie dokumenty wymienione w § 3 i w terminie wskazanym w § 2 ust. 4,
otrzyma telefoniczne zaproszenie do udziału w kolejnym etapie konkursu.
2. Wszystkie dodatkowe informacje udzielane są uczestnikom naboru przez Mariannę Kołodziejską-Nowicką pod numerem telefonu 605 306 054 lub 91 404 55 04.

§ 5
Przez złożenie dokumentów wskazanych wyżej, uczestnik naboru wyraża zgodę na
poddanie się procedurze określonej w regulaminie.

Rozdział III
Procedury naboru

§ 6
Nabór przeprowadza Zarząd Powiatu Gryfińskiego

§ 7
1. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący.
2. Zarząd może działać w składzie nie mniejszym niż 2/3 członków, przy obowiązkowym udziale Przewodniczącego lub zastępcy.

§ 9
1. Nabór odbywa się w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów:
1) Zarząd otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dokumentów stwierdza, czy oferty spełniają warunki określone w § 3 niniejszego regulaminu,
2) Jeżeli oferta spełnia kryteria formalne, Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów decyzję o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu . Jeżeli oferta nie odpowiada ustalonym kryteriom, Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów decyzję o nie dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu naboru,
3) Z czynności wymienionych w pkt 1 i 2 zarząd sporządza protokół, który podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu,
4) Rozstrzygnięcie Zarządu o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu naboru jest ostateczne,
5) O dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu naboru Przewodniczący Zarządu lub upoważniona przez niego osoba, zawiadamia kandydata telefonicznie, podając termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy,
6) Każdy z niedopuszczonych do drugiego etapu kandydatów ma prawo wniesienia sprzeciwu. Sprzeciw rozpatruje Przewodniczący niezwłocznie, a jego decyzja jest ostateczna.
7) W przypadku zgłoszenia sprzeciwu od pierwszego etapu postępowania, drugi etap odbywa się po rozpatrzeniu sprzeciwu.
3. W drugim etapie naboru :
1) Przeprowadza się rozmowę z kandydatami.
2) Każdy członek Zarządu dokonuje oceny poszczególnych kandydatów
3) Wybór kandydata następuje na podstawie głosowania dokonanego przez każdego członka Zarządu

§ 10
1. Wybór kandydata na stanowisko objęte naborem następuje zwykłą większością głosów członków obecnych w czasie obrad. W przypadku równej ilości głosów oddanych na kandydata, o wyborze kandydata decyduje głos Przewodniczącego.
2. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos
3. Członek Zarządu może wstrzymać się od głosowania.

§ 11
1. Po zakończeniu postępowania Zarząd sporządza protokół, zawierający informację o przebiegu obrad.
2. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu, a Przewodniczący Zarządu ogłasza rozstrzygnięcie naboru.
3. Protokół jest jawny i załącza się do niego dokumentację z posiedzenia Zarządu.

§ 12
Dokumentację z naboru stanowią:
1. protokół podpisany przez obecnych członków Zarządu,
2. oferty kandydatów,
3. karty głosowania na kandydatów

§ 13
1. Wyniki naboru ogłasza się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia