Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR. 1/2014

1. Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, NIP 858-15-71-492, REGON 811813959

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia są materiały biurowe i eksploatacyjne nabywane według potrzeb, w ciągu 2014 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa - załączony do ogłoszenia - "koszyk ofertowy", zawierający podstawowe materiały biurowe zamawiane przez Zamawiającego. Koszyk ofertowy należy wypełnić wpisując proponowaną kwotę brutto za poszczególne produkty (kolorem czerwonym zaznaczono priorytetowe dla nas produkty),
b) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na materiały eksploatacyjne (tonery i tusze do drukarek),
c) Oferowane produkty powinny odznaczać się dobrą jakością,
d) Oferent zagwarantuje, niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2014 r.
e) Szacowana roczna wartość zamówienia to około 17.000,00 zł. brutto
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wybrany oferent zobowiązany będzie dostarczać do siedziby zamawiającego materiały biurowe według składanych zamówień – w terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Okres współpracy będzie obowiązywał do dnia 31.12.2014 r. Płatność następować będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać wypełniony koszyk ofertowy,
 • zawierać oświadczenie potwierdzające niezmienność zaproponowanych cen do dnia 31.12.2014 r.
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

5. Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem - do wyboru: poczty, poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faksem na nr telefonu: 91 416 20 13, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino.
2) Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02.2014 r. do godziny 15.30
3) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.02.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w godzinach od 1000 do 1530 na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl
4) Oferty złożone po terminie lub nie sporządzone zgodnie z opisem określonym w pkt. 4, nie będą rozpatrywane,
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pcpr-gryfino.pl

6. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa - 100 %

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.pcpr-gryfino.pl, oraz do wyłonionego dostawcy zostanie wysłany mail potwierdzający wybór oferty.

8. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Bołbot pod numerem telefonu 91 416 20 13 lub 91 40 45 504, wew. 110, lub pod adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia