Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro prowadzonej w trybie zapytania ofertowego

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul.Łużycka 91, 74-100 Gryfino.

2. Przedmiot zamówienia: Obsługa i konserwacja instalacji alarmowej i ppoż w budynku Internatu ZSP nr 2, przy ul. Łużyckiej 91, 74-100 Gryfino, zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu.

3. Ogłoszenie ofertowe i oferty: Ogłoszenie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Termin składania ofert upłynął dnia 4 grudnia 2013 r. o godz. 1530. Ponadto ogłoszenie wysłano do 3 potencjalnych oferentów.Na ogłoszenie ofertowe odpowiedziało 10 oferentów, tj:

 1. "Polon Beta" Sp. z o.o., ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań,
 2. "Eurosap - LTD", ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin,
 3. "Infra System Control", ul. G. L. Rayskiego 35, 70-426 Szczecin,
 4. "Supon" S. A., ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin,
 5. "Sap - System" Sp. z o.o., ul. Świderska 36, 05-480 Karczew,
 6. "Skorpion-Jack" ul. Sprzymierzonych 9, 74-100 Gryfino,
 7. "Prewent" Sp. j., ul. Słowiańska 1a, 74-100 Gryfino,
 8. "Usługi Projektowo-Montażowe", inz. Ryszard Cieszyński, Pniewo, ul. Gryfińska 23, 74-105 Nowe Czarnowo,
 9. "Kris-Tech", ul. Gryfińska 23a, 74-105 Pniewo,

4. Ocena nadesłanych ofert:
Ocena nadesłanych ofert została dokonana w formie zestawienia cenowego w formie tabelarycznej i wykresowej. Ponadto wszystkich oferentów poproszono o przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia i autoryzacje. Z pośród 9 oferentów trzech nie przedłożyło ww. dokumentów i są to: "Kris-Tech", "Usługi projektowo-montażowe", "Skorpion-Jack". W związku z tym oferty złożone przez ww. oferentów nie podlegały ocenie. Ocenie poddano 6 ofert.

1) Zestawienie cenowe ofert:

2) Wykres:

3) Tabela punktacji:

5. Wybór oferty i uzasadnienie:
Największą liczbę punktów, tj. 100, a tym samym najkorzystniejszą okazała się, oferta złożona przez firmę "Infra System Control", Robert Kurkiewicz, ul. G. L. Rayskiego 35, 70-426 Szczecin. W związku z powyższym ofertę ww. firmy zatwierdzono do realizacji.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia