Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

PFRON logotyp RGB 01 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do udziału w programie finansowanym ze środków PFRON
pn. „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” .

 

Adresatami programu są instytucje publiczne (organy instytucje publiczne (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej) jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe i samorządowe instytucje kultury. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania do między innymi:

 • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 • szkoleń osób niepełnosprawnych.

Jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniach składają wnioski o dofinansowanie w Oddziałach PFRON.

 1. Beneficjenci programu i wysokość dofinansowania

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu. Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych (bez dodatku motywacyjnego) nie może przekroczyć kwoty 18 000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy, beneficjenta ostatecznego. W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

 1. Warunki uzyskania dofinansowania

Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 • zatrudniania beneficjentów ostatecznych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;
 • zawarcia umów o pracę z beneficjentami ostatecznymi – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przez pracowników PFRON faktu wyposażenia stanowisk pracy:
 • niezatrudniania na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy ( w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia faktu wyposażenia tego stanowiska)osób niepełnosprawnych, z którymi Wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu postanowienia te nie dotyczą osób zatrudnionych u Wnioskodawcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, z zastrzeżeniem iż kwalifikowalne w ramach programu są koszty poniesione od daty podpisania umowy pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą.

Wnioski należy składać do Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Oddziałem pod nr tel. (91)35-09-700 lub skorzystanie ze strony internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu/Programy i zadania PFRON.

zostan rodzina zastepcza

karta praw rodziny

stop

baner 2

baner 1

pobierz

empatia

informator przemoc w rodzinie

przycisk sieci zycia