Tryb normalny

 • Tryb normalny

Tryb nocny

 • Tryb nocny

Kontrast

 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast czarno-żółty
 • Kontrast żółto-czarny

Rozmiar czcionki

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
Treść główna

Informacja o poszukiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY  RODZINIE W GRYFINIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ I ZAWODOWEJ

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i ciepła rodzinnego domu. Jednak  nie każde ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takiej rodzinie. Dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych są mocno doświadczone przez los. Pragną domu i rodziny, która je przytuli, wesprze, wytłumaczy, da poczucie bezpieczeństwa  i doceni. Niestety rodzin zastępczych jest wciąż za mało.

Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie (szkolenie jest bezpłatne, organizowane przez PCPR w Gryfinie) oraz uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości, opinię wyrażoną przez dziecko.

RODZINNA  PIECZA  ZASTĘPCZA:

 • kieruje się dobrem przyjętego dziecka
 • zapewnia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych
 • przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu
 • umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi
 • osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem
 • szanuje prawa dziecka
 • nie jest rodziną adopcyjną
 • otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ TO:

 • Omów plany przyjęcia dziecka pod pieczę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie.
 • Zastanówcie się, jakie są Wasze motywacje przyjęcia dziecka.
 • Skontaktujcie się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

KTO  MOŻE  ZOSTAĆ  RODZINĄ  ZASTĘPCZĄ:

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, spełniający następujące warunki:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, przedstawi:

- zaświadczenie lekarskie z informacją o stanie zdrowia

- opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa (badanie psychologa bezpłatnie zapewnia PCPR Gryfino)

 • przebywa na terytorium Polski
 • posiada stałe źródło dochodu
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  – rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
  – właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
  – wypoczynku i organizacji czasu wolnego
 • otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

WSPARCIE JAKIE MOŻE UZYSKAĆ  RODZINA ZASTĘPCZA:

 • wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa
 • szkolenia i grupy wsparcia
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej
 • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie
 • świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł jednorazowo
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • inne wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 821) m.in. dofinansowanie do wypoczynku dziecka
 • z rodziną zastępczą niezawodową, która posiada 3 – lenie doświadczenie jako rodzina zastępczą niezawodowa, zawarta może być umowa - zlecenie o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Z tego tytułu przysługiwać będzie wynagrodzenie. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do naszego Centrum, gdzie uzyskają Państwo informacje i odpowiedzi na pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino
tel. 091 40 45 504, 091 416 20 13

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.