Warsztaty pt. "Efektywne sposoby rozwiązywania konfliktu" oraz "Komunikacja interpersonalna - sztuka porozumiewania się"

W dniu 10 lutego 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91, odbyły się warsztaty dla uczestników projektu pt: "Efektywne sposoby rozwiązywania konfliktu" oraz "Komunikacja interpersonalna - sztuka porozumiewania się". Warsztaty zorganizowane zostały przez PCPR w Gryfinie w ramach projektu "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim", współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Warsztaty dla 5 grup poprowadzili:
Pani Bożena Kawicka, Pani Izabela Zajączkowska, Pani Agnieszka Maciejuk, Pan wiktor Wolszczak oraz Pani Anna Lisiecka

Tematem 6 godzinnych warsztatów było:

  • rozpoznawanie sytuacji „przed konfliktowej”
  • postawa asertywna, uległa, agresywna,
  • zdobycie wiedzy na temat efektywnych i nieefektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
  • nauka wykorzystania podstawowych narzędzi komunikacyjnych do polepszania relacji z ludźmi, z poszanowaniem swojej i innych osób godności,
  • uczenie mówienia wprost o swoich uczuciach i wyrażanie swojego zdania
  • (język „ja”),
  • komunikacja werbalna i niewerbalna,
  • zasady uważnego słuchania,
  • nauka formułowania i komunikowania informacji zwrotnych.

Uczestnicy mieli zapewniony dojazd na warsztaty oraz catering. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

Przy organizacji warsztatów pomagali wolontariusze - uczniowie Zespołu Szkól Pondgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, za co serdecznie dziękujemy.